Танилцуулга

ХААГазар нь: Захиргаа аж ахуйн алба, Мал үржлийн алба, Үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээний алба  гэсэн бүтэцтэй нийт 20 орон тоотой орон нутгийн хэмжээнд Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын чиглэлээр гарсан төр, засгийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах  үндсэн чиг үүрэгтэй  төрийн захиргааны байгууллага болно.

Захиргаа аж ахуйн алба  нь:   Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, салбарын хүний нөөц, ажилчдын нийгмийн асуудал, тайлан мэдээг нэгтгэн, дүгнэлт, шинжилгээ хийх  зэрэг ажлыг хариуцан ажилладаг.

Мал үржлийн алба нь: Мал сүргийн үүлдэрлэг байдал, ашиг шимийн түвшинг дээшлүүлэх, нутгийн шилмэл омгийн малын генефондыг хамгаалах чиглэлээр мал сүрэгт ангилалт, үржлийн хянан баталгаажуулалт явуулж шилмэл хээлтүүлэгч нөхөн сонгох замаар цөм сүргийн тоо толгойг нэмэгдүүлэн ажилладаг.

Үйлдвэр, худалдаа , үйлчилгээний алба нь: Хүнс, худалдаа, нийтийн хоол, ахуй үйлчилгээ, газар тариалан, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр төрөөс гаргасан бодлого шийдвэрийг орон нутгийн онцлог, нөөц бололцоонд тулгуурлан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулдаг.