Хүний нөөцийн ил тод байдал

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН  ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН   2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 2/10/2017 Даланзадгад
Зорилт Хэрэгжүүлэх ажил Хүрэх үр дүн Хугацаа Хариуцах эзэн
1  Зорилт-1: Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг сайжруулж, албан тушаалд томилох, дэвшүүлэх ажлыг оновчтой зохион байгуулах зорилтын хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хэмжээнд шаардлагатай байгаа мэргэжилтэй боловсон хүчний хэрэгцээний судалгааг жил бүр гаргаж, төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлэх, танилцуулах Бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг  заасан хугацаанд хуулийн дагуу гаргаж хүргүүлсэн байх. 12 сард Т.Батжаргал
2 Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд сул орон тоог нийтэд зарлаж, төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэдээс  нэр дэвшүүлнэ. Сул орон тоо гарсан тохиолдолд  төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлж журмын дагуу  нөхөх Тухай бүр Ш.Бат-Эрдэнэ
3 Төрийн байгууллагууд хүний нөөцийн бодлого, түүнийгээ хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа ажлаа нийтэд мэдээлж сурталчилж байх. Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж буй хүний нөөцтэй холбоотой сургалт, арга хэмжээнд тогтмол оролцож, мэдээллийг иргэд олон нийтэд танилцуулж ажиллана. Тухай бүр Ш.Бат-Эрдэнэ
4 Төрийн байгууллагууд хүний нөөцийг төлөвлөж хэрэгжүүлэх ажилдаа жендерийн тэгш байдлыг хангах асуудлыг харгалзан үзэж байна. Шинээр ажилтан авах тохиолдолд  жендрийг харгалзаж үзэх Тухай бүр Ш.Бат-Эрдэнэ
5  Зорилт-2: Хүний нөөцийг хөгжүүлж, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах ажлыг сайжруулах зорилтын хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг жил улирлаар дүгнэж, үнэлгээний мөрөөр шагнаж урамшуулах, зэрэг дэвийн болон ур чадварын нэмэгдэл олгох, хариуцлага тооцох асуудлыг шийдвэрлэж байна. Зэрэг дэв ахиулах шаардлагатай бүх ажилтан албан хаагчдын зэрэг дэвийн материалыг бүрдүүлж, АЗДТГазарт хүргүүлэх 2017 оны 03 сард Ш.Бат-Эрдэнэ, Э.Гантуяа
6 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчдын ажил хэргийн мэдлэг, мэргэшлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд байнга анхаарч, түүний мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ Мэргэжилтэн эмч нарын үр дүнгийн  гэрээг журмын дагуу  байгуулж, үнэлж дүгнэж урамшуулсан байх. 2017 оны 12 сард Даргын зөвлөл, Т.Батжаргал
7 Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 дугаар тогтоолоор баталсан журам стандартын дагуу бүрдүүлж, цаашид хувийн хэргийн эмх, цэгцийг сайжруулж, баяжилт хөтөлгөөг бүрэн  тогтмол хийж хэвших. Байгууллагын бүх ажилчдын хувийн хэрэг бүрдүүлэлтийг  баталсан журам стандартын дагуу 100%  бүрдүүлж, цаашид хувийн хэргийн эмх, цэгцийг сайжруулж ажиллана. 2017 оны эхний хагас жилд Т.Батжаргал
8 Ажилтан албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, тэдний ажиллаж амьдрах орчин нөхцлийг нь сайжруулах, орон байраар хангах, шагнал урамшуулал, нөхөн олговор олгох, тусламж дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд дотоод журмаараа зохицуулж хэрэгжүүлнэ. Хууль, журмын хүрээнд ажилтан албан хаагчдад  шаардлагатай тохиолдолд дэмжэг үзүүлэх. Тухай бүр Даргын зөвлөл
9 Хүний нөөцийг чадваржуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт”-ийг хангаж ажиллах Хүний нөөцийн төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллах 2017 оны 02 сард багтаж төлөвлөгөө гаргах Ш.Бат-Эрдэнэ
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР