Хөрөнгийн үлдэгдэл

Сум хөгжүүлэх сангийн орлого, зарлага, сумдаар /2021 оны 11 сарын 20-ны байдлаар/